محصولات ترکمتر و مولتی پلایر ترکمترها و مولتی پلایرهای تکنوجی ایتالیا ترکمترهای مکانیکی تکنوجی ایتالیا

محصولات - ترکمترهای مکانیکی تکنوجی ایتالیا

  ترکمتر تقه ای بدون شاخص سری 500

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر تقه ای بدون شاخص سری 600

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر تقه ای بدون شاخص سری 700

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر پیچ گوشتی تقه ای سری 800

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر جقجقه ای و تقه ای

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر جقجقه ای و تقه ای سری 900

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ست جعبه بکس ترکمتردار

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر تقه ای و جقجقه ای سری 300

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...  ترکمتر تقه ای سری 1000

+ Zoom
بزرگنمایی

قیمت ریال

+  توضیحات تکمیلی ...